Piet: 06 526 912 20  |  Yvonne: 06 523 188 82  |  Singel 34  9001 XP Grou  |  Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden (die hieronder staan) ook downloaden als PDF-document, klik dan hier.

De algemene voorwaarden voor de winterstalling kunt u hier nalezen: PDF-document.

Algemene voorwaarden van Roersma Verhuur


Artikel 1. Algemene toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, aanbiedingen, orderbevestigingen, en leveringen en prevaleren ongeacht enig anders luidend beding te allen tijde boven eventuele  verkoopvoorwaarden van koper of huurder.

2. Aanvullingen, wijzigingen of enig andere afwijking van onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover zij schriftelijk door Roersma Verhuur zijn bevestigd.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Al onze aanbiedingen (11waaronder die ten aanzien van prijzen, levertijden en kwaliteitsspecificaties) zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van offerte.

Artikel 3. Levering en transport

1. Leveringen geschieden vanuit het depot. Zodra de goederen het depot verlaten, is het risico van de goederen geheel voor de koper of huurder. Indien goederen worden thuisbezorgd, is het risico van het transport- en breukschade eveneens voor koper of huurder.

2. Indien de koper of huurder een andere of bijzondere vorm van transport wenst, komen de daaraan verbonden kosten, waaronder die ter dekking van het transportrisico, voor zijn rekening.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Roersma Verhuur aan koper of huurder geleverde goederen blijven eigendom van Roersma Verhuur. totdat wij volledige betaling hebben ontvangen van hetgeen koper of huurder aan ons verschuldigd is.

2. Indien de koper of huurder op enigerlei wijze jegens Roersma Verhuur in gebreke is bij de nakoming van zijn verplichtingen is hij gehouden de door Roersma Verhuur aan hem geleverde goederen op het eerste verzoek aan ons ter hand te stellen.

Artikel 5. Prijzen

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de berekening van goederen tegen de geldende prijzen van de dag van aflevering, inclusief BTW.

Artikel 6. Facturering- en betalingsvoorwaarden voor zowel verkoop als verhuur.

1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking.

Roersma Verhuur is echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contante betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.

2. Indien koper of huurder na schriftelijke of mondelinge aanmaning in gebreke, blijft de verschuldigde hoofdsom binnen de geldende termijn aan Roersma verhuur te betalen dan heeft zulks onverminderd enig ander aan Roersma Verhuur toekomend recht ten gevolge dat:

a. al onze openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden

b. bij gebreke van betaling na 30 dagen zijn wij gerechtigd de koper of huurder over het volle bedrag van de factuur vanaf de factuurdatum een rente in rekening te brengen van 2% per maand. In geval van niet tijdige  betaling komen de incassokosten zowel als de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke, welke laatste wij fixeren op 20% van het opeisbaar bedrag, voor rekening van de koper of huurder.

c. Roersma Verhuur gerechtigd is zonder nader ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst onze schadevergoeding jegens koper of huurder gehouden te zijn:

d. alle door Roersma Verhuur te maken kosten in verband met de inning van onze vorderingen of de opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst waaronder zijn begrepen advocaten- en deurwaarderskosten, door koper of huurder aan Roersma Verhuur vergoed moet worden en koper of huurder gehouden is alle door ons geleden schade te vergoeden.

3. Indien zulks door ons wenselijk geacht wordt, zijn wij gerechtigd van koper of huurder een garantie tot meerdere zekerheid te verlangen. Bij niet nakoming van koper of huurder betalingsverplichtingen zullen wij deze garantie aanspreken tot een bedrag dat overeenstemt met al onze vorderingen op koper of huurder. Kosten welke koper of huurder maakt om een dergelijke garantie te verkrijgen komen geheel voor zijn rekening.

Artikel 7. Wanprestatie

1. Indien koper of huurder enige andere verplichtingen dan die tot betaling niet, niet tijdig of niet behoorlijk, nakomt, alsmede het geval van liquidatie van het bedrijf van koper of huurder, diens faillissement of (11voorlopige) surséance van betaling hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Indien zich het geval omschreven in het eerste lid voordoet, is het bepaalde artikel 6, lid 2 evenzeer van toepassing.

Artikel 8. Overmacht

1. Indien Roersma Verhuur door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst met de koper of huurder uit te voeren, is Roersma verhuur gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te onzer keuze, zonder dat Roersma verhuur tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan, elke wil van onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, waaronder begrepen is staking, transport mogelijkheden, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en materialen, brand en alle overige omstandigheden, waardoor de levering van goederen verhinderd of vertraagd wordt, een en ander zowel bij Roersma Verhuur dan bij onze toeleveranciers.

3. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de overmacht 30 dagen is opgeschort, is de koper of huurder bevoegd van ons te verlangen, dat wij binnen 8 dagen verklaren of wij de overeenkomst ontbinden, dan wel binnen de redelijke termijn alsnog zullen uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring zal de overeenkomst na verloop van de genoemde 8 dagen van rechtswege ontbonden zijn zonder dat koper of huurder noch Roersma Verhuur aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 9. Aanvaarding en reclame

1. De controle op de hoeveelheid van het door Roersma Verhuur geleverde goederen berust bij de koper of huurder. Reclames moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend. Reclames wegens manco, afwijking, van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, bovendien door de koper of huurder op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.

2. Koper of huurder heeft niet het recht om te weiger de verkochte artikelen in ontvangst te nemen of deze retour te zenden, tenzij Roersma Verhuur hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. In geval de koper of huurder meent dat het door Roersma Verhuur geleverde niet overeenstemt met wat Roersma Verhuur hem heeft verkocht of verhuurd, dient hij Roersma Verhuur onmiddellijk op de hoogte te stellen en Roersma Verhuur de gelegenheid te geven het door Roersma verhuur geleverde goederen te bezichtigen.

3. Indien door Roersma Verhuur verkochte of verhuurde goederen, waaronder met inachtneming van de  vorige bepalingen tijdig is gereclameerd, niet voldoen aan de eisen, waaraan zij krachtens het met Roersma Verhuur gesloten overeenkomst hadden moeten doen, zal Roersma Verhuur de goederen terugnemen en door andere vervangen, die wel aan de eisen voldoen.

4. Reclames geven koper of huurder niet het recht om de betaling over niet betwiste factuurbedragen op te schorten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het bedrag van de aan koper of huurder gezonden factuur. Roersma Verhuur is derhalve niet gehouden tot schadevergoeding wegens schade aan personen of zaken, benadeling van bedrijfs- of persoonlijke belangen, hetzij direct, ongeacht of een en ander veroorzaakt is bij koper, huurder of derden. Evenmin is Roersma Verhuur gehouden tot vergoeding van schade van immateriële aard, gevolgschade of ander indirecte schade.

Artikel 11. Garantie

1. Mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enzovoorts van de geleverde goederen binden ons niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 is onze aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot hetgeen, waartoe Roersma Verhuur zich schriftelijk bij het geven van de garantie heeft verbonden.

Artikel 12. Rechtspraak

1. Nederlands recht is van toepassing op al onze overeenkomsten met derden.

2. De bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen tussen Roersma verhuur en de koper of huurder tenzij Roersma Verhuur er de voorkeur aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of huurder te onderwerpen.

Aanvullende huurvoorwaarden

Artikel 1. Prijzen

1. De huurprijzen zijn gebaseerd op het materiaal wat het depot verlaat, incl. BTW.

2. De huurprijs bij hoogwerkers en andere gemotoriseerde goederen is gebaseerd op een werkweek van vijf dagen van acht uur per dag. Voor elk uur dat en/of elke dag dat extra wordt gewerkt door de opdrachtgever, is de opdrachtgever een evenredig deel van de huur verschuldigd.

3. Roersma Verhuur behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

Artikel 2. Duur

1. Als aangegeven op het huurcontract.

2. Het materieel wordt als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de klant vanaf het moment dat deze het depot verlaat onverschillig of het transport Roersma Verhuur of door de huurder geschiedt.

3. De huurperiode wordt als beëindigd beschouwd vanaf het moment dat het materieel terug is in depot. De huurder kan een einde aan de huurperiode maken naar goeddunken, behalve in geval van een speciale overeenkomst tussen huurder en Roersma verhuur

4. Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.

5.Roersma Verhuur heeft het recht te allen tijde het verhuurde materieel terug te eisen.

Artikel 3. Transport

1. Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van het materieel aan het depot.

2. Heen en terug transport zijn voor rekening van de huurder en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid.

3. In geval van transport door Roersma Verhuur en/of hulp bij laden en lossen, wordt aan de huurder een bedrag in rekening gebracht op basis van een vastgesteld bedrag en/of een vastgesteld bedrag per manuur voor transport en/of een uurtarief per manuur.

4. In het geval dat partijen zijn overeengekomen, dat verhuurder het gehuurde zal bezorgen, zal verhuurder er naar streven het gehuurde op de aanvangsdatum van de overeenkomst af te leveren op het adres waar het gehuurde zal worden gebruikt. Indien verhuurder door overmacht het gehuurde niet tijdig op het afleveradres kan bezorgen, zal huurder geen recht hebben op vergoeding van schade ten gevolge van niet tijdig bezorgen.

5. Retourvrachten dienen 24 uur van te voren aangevraagd te worden.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud

1. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde in uitstekende staat te handhaven en schoongemaakt terug te bezorgen.

2. Huurder is gehouden het gehuurde te verzekeren tegen ieder risico.

3. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

4. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, dat gedurende de huur de goederen van opdrachtnemer niet worden vermengd met soortgelijke goederen van derden.

5. Huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.

6. Roersma verhuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of breuk voortvloeiend uit verkeerd gebruik en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schades van welke aard dan ook, die door gehele of gedeeltelijke stilstand van het bedrijf, of uit welke hoofde dan ook, voor Roersma Verhuur of derden mochten of kunnen ontstaan.

7. De reparaties die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn voor rekening van de huurder.

8. Huurder is verplicht schade of gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

9. Zonder toestemming van de verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan.

10. Indien het gebrek of schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder slechts recht op vervanging van het gehuurde gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enig gebrek of schade aan het gehuurde.

11. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

12. Het gehuurde materiaal mag in geen geval het Nederlandse grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van Roersma Verhuur

Artikel 5. Montage en demontage

1. Voor de door de opdrachtgever te verrichten montagewerkzaamheden kunnen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden overeengekomen een vaste aanneemsom, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in regie.

2. De overeenkomst tot het verrichten van montagewerkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren. Roersma verhuur is gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. De opdrachtnemer heeft het recht om indien de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd, de hieruit voortvloeiende meerder kosten, verhoogd met een redelijke winstmarge, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:

a. Dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de goederen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;

b. Dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door de opdrachtnemer te verrichten montage werkzaamheden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd;

c. Dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig voor de aanvang van de montage c.q. demontage in het bezit zijn van de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden;

d. Dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de montage zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door de opdrachtnemer op te richten constructie te dragen;

e. Dat de plaat van montage c.q. demontage bereikbaar is voor de transportmiddelen van de opdrachtnemer;

f. Dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten montage c.q. demontage vereiste vergunningen;

g. Dat de opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;

h. Dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden aanwezig zijn;

i. Dat de montage c.q. demontage zonder stoornis kunnen verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die een ongestoorde montage c.q. demontage verhinderen;

j. Dat de aangevoerde doch niet gemonteerde goederen, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen op voor de opdrachtnemer toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze goederen en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van deze goederen zelve;

k. Dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van de opdrachtnemer ter plaatse aanwezig zijn en dat de door opdrachtnemer gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard;

l. Dat de eventuele verschuldigde rechten, waaronder precario, tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, zijn aangebracht.

5. Indien opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens opdrachtgever op te leveren dat opdrachtgever gerechtigd is deswege ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Alle schade die hieruit voortvloeit voor opdrachtnemer komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Oplevering

1. Indien de opdrachtgever bij de oplevering van de door de opdrachtnemer geleverde c.q. gemonteerde goederen geen bemerkingen maakt, wordt de opdrachtgever geacht de goederen en de constructie ervan te hebben goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden.

2. De opdrachtgever is verplicht onverwijld eventuele gebreken aan de opdrachtnemer te melden.

3. De opdrachtnemer aanvaardt bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.

4. In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is en zijn de kosten , verbonden aan deze verlenging voor rekening van de opdrachtgever.

5. Tenzij anders overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan de gemonteerde goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze volgens de overeenkomst zijn bestemd.

Artikel 6. Eigendom

1. Het verhuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van Roersma verhuur

2. De huurder is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, te verhuren of anderszins aan derden in gebruik of onderpand te geven.

3. Huurder dient verhuurder er onmiddellijk van in kennis te stellen, indien om welke reden dan ook beslag wordt gelegd op huurders (11on)roerende goederen of op het gehuurde. In het geval van beslag is huurder verplicht om de beslag leggende instantie onverwijld inzage te geven van de onderhavige huurovereenkomst.

4. Huurder is aansprakelijk voor schade en kosten welke voortvloeien uit handelingen in strijd met bovenstaande.

Artikel 7. Beschadiging, vermissing en diefstal

1. De huurder draagt volledig het risico van beschadiging, vermissing en diefstal vanaf het moment dat de goederen het depot verlaten. Indien één van de gevallen zich voordoen, zal huurder Roersma Verhuur direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis. Huurder is in dat geval gehouden Roersma Verhuur volledig schadeloos te stellen.

Artikel 8. Annulatie

1. In het geval van niet nakomen van de voorwaarden vermeld in het huurcontract, behoudt Roersma Verhuur zich het recht voor het contract te annuleren en de huur op dat moment op te eisen.

Artikel 9. Rechtsmacht

1. Zodra het materieel in handen is van de huurder, zijn vertegenwoordiger of transporteur, zijn automatisch bovenvermelde huurcondities van toepassing. In het geval van geschillen zal getracht worden aanvaardbare oplossingen te vinden. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden, dan wel de rechter bevoegd in de woonplaats van de huurder, zulks ter  keuze van Roersma Verhuur.